I’m not a science fiction writer, I’m a…

“I’m not a science fiction writer, I’m a physicist.” – Michio Kaku

Michio Kaku

Quotes to Explore